Chci výhodnější tarif

Podmínky účasti

Podmínky účasti v hromadné změně mobilních operátorů

 1. Hromadnou změnu mobilních operátorů (dále jen „aukci“) pořádá dTest, o.p.s., IČ 45770760, se sídlem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 (dále jen „pořadatel“).
 2. Před odesláním registračního formuláře se ujistěte, že jste uvedli všechny údaje požadované v registračním formuláři. Chybné či chybějící údaje mohou mít za následek odmítnutí registrace.
 3. V případě podezření, že registrační formulář obsahuje nepravdivé či zkreslené údaje, si pořadatel vyhrazuje právo odmítnout registraci.
 4. Než se rozhodnete uzavřít smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb s vítězným operátorem, ujistěte se, že tarif vítězného operátora je pro vás vhodný.
 5. Pokud jste svou stávající smlouvu uzavřeli na dobu určitou, je pravděpodobné, že jste se zavázali k zaplacení smluvní pokuty v případě předčasného ukončení smlouvy. Zkontrolujte si tedy svoji stávající smlouvu a obchodní podmínky stávajícího operátora. Případně se můžete obrátit na svého operátora, který je povinen vám sdělit údaje o vašich právech a povinnostech vyplývajících ze smlouvy.
 6. Pokud uzavřete smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb s vítězným operátorem distančním způsobem (typicky tedy po telefonu nebo prostřednictvím internetu), můžete od smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření.
 7. Pořadatel aukce není operátorem. Pořadatel pouze usnadňuje uzavření smlouvy s vítězným operátorem a není stranou smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi vámi a operátorem. Jelikož pořadatel není stranou smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, nenese odpovědnost za jakoukoliv případnou ztrátu utrpěnou v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi vámi a vítězným operátorem. Jakmile prostřednictvím webových stránek www.chcivyhodnejsitarif.cz vyjádříte zájem uzavřít smlouvu s vítězným operátorem, další kroky vedoucí k uzavření smlouvy již učiní vítězný operátor s vaší pomocí.
 8. V aukci vám bude nabídnuta smlouva na dobu jednoho roku. Po tuto dobu vám vítězný operátor garantuje vysoutěženou cenu za poskytnuté služby. Po jejím uplynutí se smlouva automaticky prodlouží na dobu neurčitou s možností výpovědi z vaší strany.

Ochrana osobních údajů

 1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyslovujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle podmínek uvedených níže. Dále souhlasíte s tím, že vás pořadatel může kontaktovat ohledně registračního formuláře a samotné aukce a že vám může zasílat týdenní novinky obsahující nově publikované osvětové články z www.dtest.cz a jednou měsíčně zpravodaj s dalšími zajímavostmi pro spotřebitele. Předáním informace o své e-mailové adrese udělujete pořadateli souhlas k zasílání informací e-mailem. Případný nesouhlas s tímto zasíláním je nutné vyjádřit výslovně nebo je možné zasílání informací kdykoliv odhlásit prostřednictvím žádosti zaslané na dtest@dtest.cz či na výše uvedenou adresu.
 2. Správcem osobních údajů poskytnutých fyzickými osobami, které se přihlásily k aukci, je pořadatel.
 3. Pořadatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a dalšími právními předpisy.
 4. Pořadatel zpracovává osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které se přihlásily k aukci, za účelem uskutečnění aukce. Pořadatel dále používá poskytnuté osobní údaje ke zvýšení informovanosti o ochraně spotřebitelů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich poskytnutí, případně do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 5. Údaje, které pořadatel shromažďuje v souvislosti s aukcí o fyzických osobách, které se přihlásily k aukci, obvykle zahrnují jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo a další údaje související s poskytováním telekomunikačních služeb.
 6. Vítězný operátor si za účelem uzavření smlouvy od vás může vyžádat další osobní údaje vztahující se k poskytování telekomunikačních služeb.
 7. Pořadatel nese odpovědnost pouze za osobní údaje poskytnuté za účelem účasti v aukci v průběhu kampaně. Pokud při změně operátora použijete webové aplikace vítězného operátora, přečtěte si jeho podmínky týkající se ochrany osobních údajů.
 8. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu předány žádným dalším subjektům k jejich marketingovým účelům. Vámi poskytnuté osobní údaje však mohou být poskytnuty jiným subjektům než operátorům účastnícím se aukce, pokud s tím budete předem výslovně souhlasit, nebo pokud bude pořadatel povinen podle zákona poskytnout vaše osobní údaje určitým subjektům (dozorovým orgánům, orgánům činným v trestním řízení apod.).
 9. V souladu s ustanovením § 5, 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů vás tímto informujeme o vašich zákonných právech:

  Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a právo na jejich opravu. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že pořadatel provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete a) požádat o vysvětlení, b) požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci vašich osobních údajů. Bude-li vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně pořadatel odstraní závadný stav. Nevyhoví-li vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího).

 10. Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu zákonných práv kontaktujte prosím pořadatele na e-mailové adrese dtest@dtest.cz či na výše uvedené adrese.

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel vynakládá při tvorbě obsahu webových stránek aukce co největší možnou péči, nenese však odpovědnost za obsah a úplnost poskytovaného obsahu. Rovněž nenese odpovědnost za škodu způsobenou přímo či nepřímo použitím webových stránek aukce.
 2. Pořadatel vlastní všechny texty, obrázky, grafiky a zvukové nahrávky zveřejněné na webové stránce aukce, které, stejně jako jejich uspořádání, podléhají ochraně autorského zákona a dalších příslušných právních předpisů. Bez souhlasu pořadatele nesmí být výše uvedené s výjimkou užití pro vlastní potřebu kopírováno, měněno, šířeno či uchováváno a používáno na jiných webových stránkách či jinak zneužíváno.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit obsah webových stránek aukce. O změnách, které by se dotkly vašich práv a povinností, budete včas informováni.
 4. Pořadatel stanovuje termíny jednotlivých kroků aukce a informování účastníků sám, stejně tak sám specifikuje jednotlivé soutěžené mobilní tarify.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo aukci v kterékoliv její fázi zrušit a vítězného operátora nevyhlásit, a to z jakéhokoliv důvodu, který není povinen sdělovat. Vezměte na vědomí tuto skutečnost zejména s ohledem na vyloučení jakékoliv předsmluvní odpovědnosti pořadatele.

Sdílejte kampaň na sociálních sítích

#chcivyhodnejsitarif